(VOH) - Tại Đại hội Đại biểu lần thứ 11 của Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng-Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS HCM-đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam đã có tham luận “Tăng cường giáo dục lý tuởng cách mạng, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa”. VOH trích giới thiệu phát biểu tham luận này, phần nói về những định hướng, giải pháp và phong trào mà Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần triển khai trong thời gian tới.