Theo Bộ Tư pháp, trong thời gian qua, công tác xây dựng, góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được triển khai tích cực, góp phần nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ soạn thảo dự thảo VBQPPL.

Trong Quý III/2016, các Bộ đã trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến 13 dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội và 1 đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh; trong đó, có 3 luật do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo (Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự.

Tham dinh hang tram van ban quy pham phap luat - Anh 1

Hội thảo tham vấn Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL tại Hà Nội

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành được 64 văn bản (27 nghị định, 1 quyết định, 32 thông tư, 4 thông tư liên tịch) quy định chi tiết các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực.

Bộ Tư pháp đã thẩm định 65 VBQPPL và 28 điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế; trả lời, góp ý 277 văn bản. Bộ cũng đã kiểm tra 715 văn bản (79 văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ; 636 văn bản của địa phương); kết quả bước đầu phát hiện 30 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền.

Trên cơ sở kết luận kiểm tra đối với 30 văn bản có dấu hiệu trái pháp luật nói trên của Bộ Tư pháp, đến nay, có 07 văn bản đã được các Bộ, ngành và địa phương xử lý; 07 văn bản đã có hướng xử lý, 16 văn bản đang tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

H.D