Ban Phát triển Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan (NESDB) cho biết, kinh tế nước này đã tăng trưởng 4,9% trong quý III/07, cao hơn mức dự đoán khoảng 4,5% trước đó của giới phân tích và giúp cải thiện triển vọng kinh tế năm 2008.