Hàng cứu trợ được thả từ máy bay xuống vùng bị động đất tàn phá ở huyện Thanh Xuyên.