Thúc đẩy nông nghiệp phát triển là bước quan trọng nhất nhằm xóa đói, giảm nghèo cho người dân tại khu vực nông thôn. Đó là một khuyến nghị quan trọng được Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra trong Báo cáo Phát triển thế giới vừa được công bố. [ + ]