Một số các bạn nam sau khi thư thả mấy ngày hè, ở nhà không có chuyện làm bèn bắt đầu bày ra ...