(NDHMone) Techcombank trình cổ đông thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương (Techcombank) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, dự kiến sẽ được tổ chức vào thứ Bảy ngày 28/4/2012.

Theo đó, Techcombank trình cổ đông thông qua việc niêm yết cổ phiếu và các chứng khoán do Techcombank phát hành trên thị trường chứng khoán trong nước và quốc tế.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2012, Techcombank trình kế hoạch tổng tài sản đạt 223.421 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2011; Dư nợ tín dụng 97.452 tỷ đồng, tăng 17%: nợ xấu nhóm 3-5 không quá 2,66%; Lợi nhuận trước thuế ước đạt 5.300 tỷ đồng, tăng 25,6%.

Năm 2011, Techcombank lãi 4.221 tỷ đồng; tổng nguồn vốn huy động đạt 136.781 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2010; tổng tài sản đạt 180.531 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 63.451 tỷ đồng.