Báo cáo thường niên năm 2010 của CTCP cấp nước Thủ Đức như sau:

Tài liệu đính kèm: TDW: Báo cáo thường niên năm 2010