Lũy kế 9 tháng đầu năm 2011, TDN lãi 14,19 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 40,89 tỷ đồng cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - TKV ( TDN ) thông báo kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2011.

Với mức lỗ 34,86 tỷ đồng quý III, TDN là doanh nghiệp ngành than thứ 2 báo lỗ. Trước đó, TCS cũng báo lỗ khủng 130,21 tỷ đồng.

Điểm khác biệt với TCS là TDN không lỗ gộp. Riêng quý III, TDN đạt 656,74 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi gộp 24,5 tỷ đồng.

Chi phí tài chính 25,06 tỷ đồng (hầu hết là chi phí lãi vay), chi phí bán hàng 7,2 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp 28,17 tỷ đồng là trở lực khiến TDN lỗ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2011, TDN lãi 14,19 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 40,89 tỷ đồng cùng kỳ.