Sau khi kiểm toán, lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2011 của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH) từ lỗ 5,33 tỷ đồng sang lãi 31 tỷ đồng.

TDH cho biết, nguyên nhân tăng là do giảm lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 12,21 tỷ đồng; tăng lợi nhuận sau thuế của Công ty TNHH QL&KD chợ NS Thủ đức 710 triệu đồng; tăng lợi nhuận sau thuế CÔng ty TNHH Dịch vụ Tam Bình là 60 triệu đồng; giảm lợi nhuận CTCP Thông Đức 2,3 tỷ đồng; Giảm lợi nhuận sau thuế CTCP Tiến Lộc Đức là gần 900 triệu đồng.

Ngoài ra, một số chỉ tiêu khác cũng thay đổi. Chi tiết trong file đính kèm tại đây

HOSE