ĐHCĐ Cty Phát triển nhà Thủ Đức (mã CK: TDH) đã quyết định trả cổ tức 2007 ở mức 20%, trong đó 10% sẽ trả bằng CP. Trong số 10% bằng tiền mặt, 5% đã được tạm ứng vào ngày chốt danh sách 17.12.2007.