Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúg của CTCP Kinh doanh và phát triển Bình Dương được đính kèm như sau:

Tài liệu đính kèm: TDC: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúg