VinaCorp - CTCP Chứng khoán Sài Gòn Tourist (STSC) cho biết, hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2010 đạt được nhiều kết quả khả quan, có sự tăng trưởng cao so với năm 2009.

Cụ thể, doanh thu năm 2010 đạt 259.90 tỷ đồng, tăng 77.69% so với năm 2009. Trong đó, doanh thu hoạt động tự doanh đạt tới 253,26 tỷ đồng, chiếm tới 97,44% tổng doanh thu. Tuy nhiên, chi phí hoạt động kinh doanh của TCSC cũng tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước lên đến 209,07 tỷ đồng; làm lợi nhuận gộp chỉ đạt 50,83 tỷ đồng, tăng 20,11%. Kết thúc năm 2010, lợi nhuận sau thuế của TCSC đạt 28,05 tỷ đồng, tăng 36,96% so với cùng kỳ năm trước. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu năm 2010 đạt 967 đồng. Tập tin đính kèm: TCSC_KQKD_2010