Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông lớn của CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công như sau:

Tài liệu đính kèm: TCM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông lớn