Ngày 08/02/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp HCM đã có thông báo số 86/2011/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng (mã CK: TCL) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/02/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 14, 15/02/2011 thì người bán không được hưởng quyền). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/02/2011 Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần- 01 quyền biểu quyết Thời gian Đại hội cổ đông: dự kiến từ 06/03/2011 đến 15/03/2011 Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn -722 Điện Biên Phủ, P.22, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM.