Sáng cùng ngày, với đa số đại biểu tán thành, QH đã thông qua Nghị quyết “Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong năm 2014”.

Theo đó, mục tiêu tổng quát QH giao Chính phủ phải tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và tăng trưởng hợp lý để nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế. Bên cạnh đó, cần bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân…

Trước đó, Nghị quyết cũng khẳng định kết quả trong năm 2013 đã đạt được 11/15 chỉ tiêu, nhưng vẫn còn thấp so với kế hoạch QH giao trong 5 năm giai đoạn 2011 - 2015. Đặc biệt, tăng trưởng GDP năm 2013 ước chỉ đạt khoảng 5,4%, nền kinh tế vẫn đang trong giai đoạn khó khăn, tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức trong ngắn hạn và chưa thể tăng trưởng cao trong 1 - 2 năm tới.

Năm 2014, QH yêu cầu phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế 5,8% và chỉ số giá tiêu dùng 7%. Các giải pháp cần thực hiện là tiếp tục chính sách tiền tệ linh hoạt, chính sách tài khóa chặt chẽ. Điều hành lãi suất phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát. Tăng dư nợ tín dụng phù hợp và bảo đảm chất lượng tín dụng. Điều hành hiệu quả tỷ giá, thị trường ngoại hối, bảo đảm giá trị đồng tiền VN. Kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia, bảo đảm trong giới hạn an toàn. Rà soát các tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật liên quan giá điện, minh bạch hóa giá thành giá điện và phấn đấu năm 2014 cơ bản thực hiện giá thị trường về giá điện, giá dịch vụ y tế, giáo dục, đồng thời có chính sách hỗ trợ đối với đối tượng chính sách, người lao động và người dân thu nhập thấp.

Bên cạnh đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp (DN) và người dân. Tạo điều kiện để DN, hợp tác xã, hộ sản xuất tiếp cận vốn tín dụng có hiệu quả và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tiếp tục xem xét cơ cấu lại nợ, giảm lãi suất cho các khoản vay cũ, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa tổ chức tín dụng với DN, hợp tác xã và hộ sản xuất. Triển khai kịp thời, thực hiện đúng các quy định pháp luật về thuế đã được QH thông qua, nhất là việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

Trong hai năm 2014 - 2015, QH cũng yêu cầu Chính phủ tập trung chỉ đạo, điều hành tăng tính ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tập trung xử lý những hạn chế, yếu kém, nhất là ổn định và lành mạnh hóa thị trường tài chính, nâng cao tính minh bạch của DN, xử lý cơ bản nợ xấu DN, nợ xấu ngân hàng, nợ đọng xây dựng cơ bản và xử lý các công trình xây dựng dở dang… Cố gắng đảm bảo GDP tăng trưởng bình quân 6% và lạm phát xoay quanh mức 7%.

Năm 2014: GDP tăng 5,8%, CPI 7%

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 5,8%.

Kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%.

Tỷ lệ nhập siêu khoảng 6% kim ngạch xuất khẩu.

Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 7%.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30% GDP.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7 - 2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%.

Tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động.

Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%.

A.V