(Chinhphu.vn) - Tại Thông báo 406/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục tập trung rà soát, đánh giá kết quả việc thực hiện các chính sách hiện có đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015.

Tiếp tục tập trung rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chính sách đối với người có công

Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, tổng số người có công qua các thời kỳ là 8,8 triệu đối tượng người có công chiếm khoảng gần 10% dân số cả nước; trên 1,5 triệu người có công và thân nhân người có công được hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng của Nhà nước.

Việc ban hành các chính sách toàn diện trên nhiều lĩnh vực và tích cực tổ chức thực hiện có hiệu quả đã và đang tạo điều kiện cho 98% người có công và thân nhân của người có công có mức sống cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư tại địa phương.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn những tồn tại cần phải tập trung khắc phục, đó là: Chế độ chính sách vẫn còn bất cập, chưa phù hợp hoặc thiếu tính khả thi với thực tiễn; thiếu sót, chậm trễ trong việc thực hiện đầy đủ chính sách cho người có công, vẫn còn một số người có công chưa được hưởng hoặc chưa được hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi của Nhà nước...

Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Lao động-Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục tập trung rà soát, đánh giá kết quả việc thực hiện các chính sách hiện có.

Cụ thể là công tác xác nhận người có công; hỗ trợ tài chính; hỗ trợ phát triển kinh tế; nhà ở; chăm sóc sức khỏe cho người có công và con của người có công; giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho của con người có công; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Trong đó, trọng tâm là các đối tượng liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người có công giúp đỡ cách mạng và việc thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng; nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách chưa phù hợp hoặc chưa khả thi. Hoàn chỉnh biên soạn tài liệu hướng dẫn tiêu chí rà soát, đánh giá thực hiện chính sách người có công trong tháng 11 này.

Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn chỉnh Chương trình phối hợp tổng rà soát việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014-2015) vào cuối tháng 11 này.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các địa phương và các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ, bám sát Chương trình phối hợp tổng rà soát việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014-2015), xây dựng kế hoạch rà soát cụ thể theo các đối tượng nêu trên và việc thực hiện chính sách trên địa bàn (xã, phường, thị trấn; quận, huyện; tỉnh, thành phố); phát hiện, kiến nghị những bất hợp lý cần bổ sung, sửa đổi về cơ chế chính sách đối với người có công phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của đất nước.

Phan Hiển

Từ khóa: chính sách , người có công , thương binh , liệt sỹ