Để thực hiện được mục tiêu này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhóm giải pháp, đặc biệt là các giải pháp ổn định tiền tệ, đẩy mạnh phát triển sản xuất, giảm nhập siêu và bảo đảm an sinh xã hội