Trong nội dung Công văn số 9653/VP-KT ban hành ngày 18/10, UBND TP Hà Nội yêu cầu sở, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tap trung huong dan xa dat tieu chuan tieu chi ve dien trong xay dung nong thon moi - Anh 1

Theo đó, UBND thành phố nhận được văn bản của Bộ Công thương về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó nhấn mạnh, thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện nội dung số 03 “Cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống lưới điện nông thôn mục tiêu đến năm 2020, có 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 4 về điện”. Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và EVN chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 theo Quyết định số 10826/QĐ-BCT ngày 8/10/2015 của Bộ Công thương về “Phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới”.

Trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế xã hội theo quy hoạch chung của tỉnh, thành phố đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn tính toán dự báo nhu cầu phát triển phụ tải điện nói chung và khu vực nông thôn nói riêng, thực hiện lập, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực theo Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công thương làm cơ sở huy động nguồn lực đầu tư để thực hiện nhiệm vụ “Cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống lưới điện nông thôn mục tiêu đến năm 2020, có 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 4 về điện”.

EVN thực hiện kiểm tra, kiểm soát các thông số vận hành lưới điện trung áp trong hệ thống lưới điện phân phối khu vực nông thôn theo quy định tại Thông tư số 39/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công thương, đánh giá tình trạng vận hành của hệ thống, làm cơ sở đề xuất cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thực hiện “Cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống lưới điện thẩm quyền chịu trách nhiệm thực hiện “Cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống lưới điện nông thôn” theo quy định.

Bộ Công thương đề nghị UBND các tỉnh và EVN nghiên cứu chỉ đạo và triển khai thực hiện, định kỳ hàng quý, 6 tháng đánh giá gửi báo cáo về Bộ Công thương, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới để làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Về nội dung trên, UBND thành phố giao các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương, báo cáo Bộ Công thương, UBND thành phố theo quy định.

PV