Ngày 25/3, tại Hà Nội, Bộ Thông tin - Truyền thông và Tiểu ban thông tin, tuyên truyền của Hội đồng bầu cử đã tổ chức Hội nghị tập huấn báo chí tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 khu vực phía Bắc.

Phóng viên, biên tập viên của các cơ quan thông tấn báo chí đã được nghe giới thiệu nội dung của công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 của Hội đồng bầu cử; nội dung Thông tư 05/2111/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức, hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; Những nội dung chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Hội đồng bầu cử về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Đỗ Quý Doãn, Ủy viên Tiểu ban thông tin tuyên truyền bầu cử nêu rõ: Các cơ quan báo chí cần tuyên truyền góp phần làm cho mọi người thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các văn bản hướng dẫn về bầu cử; pháp luật bầu cử, động viên mọi tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, ý thức tự giác tham gia bầu cử để lựa chọn bầu ra những người hội đủ các yêu cầu, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện một cách xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào Quốc hội và HĐND các cấp; Tuyên truyền về Nhà nước và Quốc hội Việt Nam, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, nêu cao ý thức trách nhiệm công dân, thái độ tích cực của cử tri tham gia bầu cử. Qua tuyên truyền phản ánh được không khí chuẩn bị bầu cử, các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử; các cuộc tiếp xúc cử tri, chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội; công tác bảo đảm cho cuộc bầu cử thành công; các bước của quá trình bầu cử và kết quả cuộc bầu cử..../.