bà Yu-Foo Yee Shoon, Bộ trưởng Bộ Phát triển Cộng đồng, Thanh niên và Thể thao Xinhgapo đã khai trương trường Mẫu giáo Quốc tế Cherie Hearts Việt Nam.