BizLIVE - Doanh thu hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH – sàn HOSE) đạt 4.468 tỷ đồng, tăng trưởng 15,4% so với cùng kỳ năm 2013. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 539 tỷ đồng, tăng trưởng 28,4%, hoàn thành 35,9% kế hoạch năm.

Ảnh minh họa

Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố kết quả kinh doanh Quý I/2014 (số liệu trước soát xét). Theo đó tổng doanh thu hợp nhất đạt 4.468 tỷ đồng, tăng trưởng 15,4% so với cùng kỳ 2013. Trong đó, doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm đạt 3.165 tỷ đồng, tăng trưởng 14,8%; doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 874 tỷ đồng, tăng 16,3%; doanh thu từ hoạt động ngân hàng tăng 7,6% và hoạt động khác tăng 91,1%.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 539 tỷ đồng, tăng trưởng 28,4%, hoàn thành 35,9% kế hoạch năm 2014.

Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 31/03/2014 đạt 60.781 tỷ đồng, tăng 12.929 tỷ đồng so với cùng kỳ 2013, tương đương tỷ lệ tăng trưởng 27%; Nguồn vốn chủ sở hữu tăng 133 tỷ đồng, đạt 12.528 tỷ đồng.

Riêng kết quả kinh doanh của công ty mẹ, tổng doanh thu đạt 313 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 297 tỷ đồng, hoàn thành 26% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 278 tỷ đồng. Tổng tài sản tại ngày 31/03/2014 đạt 12.169 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 11.772 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh của đơn vị thành viên đạt được kết quả đáng khích lệ trong quý I/2014.

Cụ thể, Bảo hiểm Bảo Việt đạt tổng doanh thu 1.654 tỷ đồng, tăng 8,2%; Lợi nhuận sau thuế đạt 103 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ 2013.

Bảo Việt Nhân thọ đạt tổng doanh thu 2.252 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 196 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng lần lượt là 23% và 5% so với cùng kỳ 2013.

Quản lý Quỹ Bảo Việt đạt tổng doanh thu đạt 13 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 6 tỷ đồng, tăng 11,6% và 25,6%.

Ngân hàng Bảo Việt đạt tổng thu nhập hoạt động đạt 118 tỷ đồng, tăng trưởng 8,3%, lợi nhuận trước thuế đạt 45 tỷ đồng, tăng 71,9% so với cùng kỳ 2013.