Ngày 23-7, tại Hà Nội, Tạp chí Đối ngoại trực thuộc Ban Đối ngoại Trung ương chính thức ra mắt số đầu. Tới dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư; Trần Văn Hằng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Hồng Hà, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại T.Ư; đại diện các ban, ngành của Trung ương.

Đây là tạp chí chuyên ngành làm nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, phản ánh các hoạt động đối ngoại quan trọng của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị Việt Nam; cung cấp các thông tin mang tính định hướng, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác đối ngoại và quản lý các hoạt động đối ngoại, các thông tin tham khảo về tình hình quốc tế, các vấn đề của thế giới và khu vực, về chính sách đối ngoại của các nước trên thế giới và khu vực, về phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và các phong trào nhân dân thế giới đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Tạp chí còn là diễn đàn trao đổi, nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về quan hệ quốc tế và công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.