(VOH) - Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và để triển khai có hiệu quả Chương trình quốc gia hành động Vì trẻ em giai đoạn 2011-2020” và Chương trình hành động “Bảo vệ trẻ em giai đoạn 2010- 2015”, năm 2011 được thành phố chọn chủ đề “Năm Vì trẻ em”.

Ông Huỳnh Công Hùng - Ảnh: TTO Và trong thời gian qua, các cấp, các ngành thành phố đã tổ chức nhiều việc làm cụ thể thiết thực nhằm chăm lo cho trẻ em một cách tốt nhất. Trưởng Ban Văn hóa-xã hội HĐND thành phố Huỳnh Công Hùng, nhìn nhận: Thời gian qua, công tác chăm lo cho trẻ em trên địa bàn thành phố có nhiều kết quả nhất định, cụ thể thành phố tập trung thực hiện nhiều không gian và sân chơi cho trẻ em, đầu tư xây dựng công viên ở quận - huyện. Đặc biệt, thành phố đã chủ động đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, chăm lo công tác giáo dục, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho trẻ em được học hành vui chơi. Trao đổi thêm về chủ đề “Năm Vì trẻ em”, phóng viên Đài phỏng vấn ông Huỳnh Công Hùng - Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND thành phố: