Một trong những chức năng quan trọng hàng đầu của MTTQ chính là giám sát, phản biện xã hội. Chính hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND) đã và đang tạo được vai trò, vị thế quan trọng của MTTQ các cấp tại Hà Tĩnh. Đại Đoàn Kết đã có cuộc trò chuyện với ông Phạm Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chủ tịch MTTQ huyện Lộc Hà xung quanh vấn đề này.

Ông Phạm Hạnh

PV: Lộc Hà là huyện mới thành lập, ông có thể cho biết điều đó có ảnh hưởng gì đến hiệu quả hoạt động của Ban TTND không? Tại các cơ sở thì Ban này đang hoạt động như thế nào, thưa ông?

Ông Phạm Hạnh: Huyện Lộc Hà thành lập năm 2007, được tách ra từ hai huyện Can Lộc và Thạch Hà cho nên trước khi là huyện mới thì nội tại các cơ sở đã hoàn thiện, trong đó có Ban TTND và chỉ cần soát xét lại, vì vậy không ảnh hưởng gì đến hiệu quả hoạt động. Qua quá trình kiểm tra, khảo sát, chúng tôi thấy Ban TTND vẫn còn một số hạn chế, yếu kém, phương thức hoạt động còn lúng túng. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì Ban TTND từ huyện đến cơ sở đều được hoàn thiện và có những cải tiến tích cực.

Chúng tôi đã xây dựng một lộ trình để kiện toàn Ban TTND, bắt đầu từ việc lựa chọn thành phần tham gia, sau đó tổ chức tập huấn và tăng cường kiểm tra chất lượng hoạt động của Ban này, như có xây dựng được kế hoạch hành động hay không? Tổ chức thực hiện kế hoạch như thế nào? Kết quả thanh tra ra sao? Ngân sách hỗ trợ đến đâu?...Từ đó, với những xã đã làm tốt thì khuyến khích tiếp tục phát huy, những xã chưa đạt sẽ có chính sách hỗ trợ kịp thời. Đến nay Ban TTND từ huyện đến cơ sở đã cơ bản đạt chất lượng, đầy đủ về số lượng, có 9/13 Ban TTND trong toàn huyện hoạt động tốt, được đánh giá cao.

Vậy ông có thể cho biết, những vấn đề nào được các Ban TTND ở Lộc Hà chú tâm thanh tra, kiểm tra, nhất và việc lấy nguồn từ đâu?

- Tại Lộc Hà, Ban TTND tập trung vào những vấn đề mà dư luận quan tâm, nhất là vấn đề về đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, các khoản đóng góp từ việc huy động nội lực (nhất là ở các trường học), những chính sách xã hội có dư luận...Thông qua việc nắm bắt dư luận hàng tháng của MTTQ từ huyện đến cơ sở, từ việc tiếp xúc với nhân dân của các tổ chức đoàn thể và quá trình làm việc, Ban TTND đã tìm được nguồn thông tin sát hợp, Ban TTND kết hợp với Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã luôn thực hiện đúng chức trách của mình và có biện pháp rà soát, thanh tra, kiểm tra thường xuyên, mạnh dạn nên đã kịp thời phát hiện nhiều sai phạm và tiến hành xử lý có hiệu quả.

Theo ông, MTTQ đã có vai trò như thế nào đối với hiệu quả hoạt động của Ban TTND và ngược lại?

- Trước hết tôi muốn nói đến vai trò của Ban TTND đối với MTTQ, cùng với Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Ban TTND đã góp phần làm tốt vai trò giám sát, phản biện của MTTQ, từ hai thành phần này mà việc thực thi giám sát, phản biện của Mặt trận được thiết thực hơn.

Ngược lại, MTTQ có vai trò hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của Ban TTND, đây chính là "tai, mắt của dân” cho nên Mặt trận phải có nhiệm vụ đảm bảo cho nó phát huy được hiệu quả cao nhất. Giữa MTTQ và Ban TTND có mối quan hệ tương hỗ rất lớn.

Thực tế cho thấy, ở đâu công tác Mặt trận quan tâm đến việc thanh tra nhân dân hơn thì ở đó việc phát huy dân chủ được thể hiện sâu sắc và tạo được dư luận tốt đẹp hơn, được nhân dân tin tưởng, từ đó vai trò của Mặt trận được nâng lên rõ rệt, mặt khác nơi nào không tốt thì không những Mặt trận mà cấp ủy, chính quyền ở đó sẽ trì trệ, chậm tiến, tạo sự bất đồng trong nhân dân.

Qua đó, ông có kiến nghị gì để đảm bảo cho Ban TTND cũng như của MTTQ hoạt động hiệu quả?

- Thiết nghĩ nên ban hành những văn bản chỉ ra một cách rõ ràng nhất, cụ thể nhất để cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cũng như thành viên Ban TTND hiểu được chức năng, nhiệm vụ, vai trò, tầm quan trọng của Ban TTND để tạo điều kiện cho ban này phát huy được nhiệm vụ của mình. Bởi vì thực tế đã có những trường hợp UBND xã phải điều động Ban TTND vào cuộc, trong khi Ban TTND cần chủ động thanh tra, kiểm tra UBND, điều đó chứng tỏ nhiều Ban TTND chưa nhận thức đầy đủ về chức trách của mình. Ngoài ra, phải quy định rõ thêm về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chức năng về việc cung cấp thông tin kịp thời, tạo hành lang cho Ban TTND nhanh chóng vào cuộc.

Một điều nữa là chế độ, chính sách, kinh phí hoạt động của Ban TTND còn quá hạn hẹp, chưa tạo được động lực cho các thành viên của Ban. Nếu được xem xét và có chính sách sửa đổi tôi nghĩ rằng, Ban TTND sẽ phát huy được vai trò "tai, mắt của dân”, hiệu quả sẽ cao hơn rất nhiều.

Trân trọng cảm ơn ông!

Hạnh Nguyên (Thực hiện)