Theo số liệu mới công bố của Tổng cục Thuế, 8 tháng đầu năm, với việc thanh tra, kiểm tra hơn 48,2 nghìn DN, số tiền tăng thu nhờ công tác này là 8.306 tỷ đồng.

Tang thu ngan sach qua thanh tra, kiem tra thue - Anh 1

8 tháng đầu năm Tổng cục Thuế tập trung thanh tra chuyên đề chuyển giá, thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng. Ảnh: Nguyễn Hiền.

Ngay từ đầu năm, ngành Thuế đã tổ chức xây dựng chương trình kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, bộ phận, đoàn, đội thanh tra với cơ quan Thuế các cấp, bố trí nguồn nhân lực để tập trung tối đa cho công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Nhờ vậy, 8 tháng đầu năm, Tổng cục Thuế đã thanh tra, kiểm tra được 48.204 DN; kiểm tra được 574.484 hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế. Kết quả đạt được, tổng số tiền thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 8.306 tỷ đồng. Số tiền thuế nộp vào ngân sách là hơn 4.195 tỷ đồng.

Trong đó, thanh tra 4.277 DN, tổng số tiền truy thu, truy hoàn, phạt là 3.930 tỷ đồng và nộp ngân sách hơn 1.641 tỷ đồng; kiểm tra 43.927 DN, tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 4.124 tỷ đồng và nộp ngân sách hơn 2.302 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cơ quan Thuế cũng đã tiến hành kiểm tra hơn 574 nghìn hồ sơ, xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách 251 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, để có kết quả trên, cơ quan Thuế đã chỉ đạo quyết liệt và triển khai có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi, thủ đoạn gian lận và chiếm đoạt tiền thuế, trong đó chú trọng việc thanh tra chuyên đề chuyển giá, thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng, chống thất thu, khai thác tăng thu cho ngân sách Nhà nước.

Ngành Thuế đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra chặt chẽ các hồ sơ hoàn thuế, đối chiếu với các thông tin trên tờ khai Hải quan và các thông tin Hải quan khác trong giải quyết hồ sơ kiểm tra trước, hoàn thuế sau, tăng cường thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế.

Tổng cục Thuế đã chú trọng thực hiện rà soát các vướng mắc trong việc thực hiện Thông tư số 66/2010/TT-BTC, xây dựng Nghị định quy định về quản lý giá chuyển nhượng, tập trung rà soát các DN có phát sinh giao dịch liên kết để đưa vào diện quản lý, xây dựng cơ sở dữ liệu về DN có giao dịch liên kết phục vụ đánh giá rủi ro khi xây dựng, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

Những tháng cuối năm, ngành Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế để đề phòng, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm. Ngành Thuế sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thanh tra, kiểm tra ở Trung ương và địa phương để đôn đốc, thu đủ, kịp thời vào ngân sách các khoản tăng thu theo biên bản thanh tra, kiểm tra. Thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo UBND kết quả công tác thanh kiểm tra của cơ quan Thuế.

Tổng cục Thuế đã yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố nghiêm túc chỉ đạo tập trung nguồn lực để thực hiện thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế Giá trị gia tăng, đảm bảo tiến độ thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra đã được giao. Các Cục Thuế cũng phải thực hiện báo cáo theo yêu cầu tại Công văn số 1980/TCT-TTr ngày 10-5-2016 và Công văn số 2552/TCT-TTr ngày 9-6-2016 của Tổng cục Thuế.

Ngành Thuế sẽ thực hiện truy thu hoàn tiền thuế Giá trị gia tăng, thực hiện cưỡng chế, công khai danh sách các DN bị truy hoàn và phạt theo quy định. Quan trọng nhất là kịp thời ban hành các quyết định và kết luận đối với những cuộc thanh tra đã hoàn thành, ra quyết định truy thu, truy hoàn, giảm khấu trừ, giảm lỗ… đối với các DN, đôn đốc thu nộp với các khoản kết luận truy thu, truy hoàn vào ngân sách Nhà nước.

Thùy Linh