QĐND - Nhận rõ vai trò quan trọng của công tác dân vận (CTDV), những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị toàn quân đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả CTDV; phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh… CTDV được các đơn vị chú trọng đổi mới, điều chỉnh, bổ sung nội dung, hình thức cho phù hợp.

Hình thức kết nghĩa được mở rộng ở nhiều cấp, ngành như: Kết nghĩa giữa đơn vị quân đội và cơ quan, ban, ngành của Đảng, Nhà nước với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương; giữa LLVT địa phương miền xuôi với LLVT địa phương miền núi, biên giới, hải đảo; giữa đơn vị thực hiện dự án hợp tác kinh tế với chính quyền, nhân dân nước bạn; giữa các cụm dân cư và lực lượng biên phòng hai bên biên giới đất liền; gắn kết hộ và liên kết làng giữa đồng bào Kinh với đồng bào dân tộc thiểu số trong vùng dự án kinh tế quốc phòng (KT-QP)… Hình thức hành quân dã ngoại làm CTDV được điều chỉnh thành kết hợp làm dân vận trong huấn luyện dã ngoại, diễn tập. Hình thức cử tổ đội công tác chuyên ngành chuyển thành đội công tác tăng cường cơ sở trên địa bàn chiến lược trọng điểm; hệ thống chiến sĩ dân vận ở cơ sở được thay thế bằng tổ CTDV… Đặc biệt, hình thức “xã hội hóa” CTDV được quân đội vận dụng khá thành công, tạo hiệu ứng xã hội rộng rãi với nhiều mô hình tiêu biểu như: “Mái ấm cho đồng bào nghèo nơi biên giới, hải đảo” của Bộ đội Biên phòng; “1000 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách vùng căn cứ kháng chiến” của Quân khu 9, “Ngôi nhà 100 đồng” của Thanh niên quân đội, “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo” của Quân khu 5, “Hũ gạo tình thương”, “Hũ gạo vì người nghèo”, “Hũ gạo gắn kết” của các đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa bàn đóng quân. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

Nội dung CTDV của quân đội hướng mạnh vào tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, củng cố QP-AN trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm. Nhờ hiệu quả hoạt động của các Đội công tác 123, cán bộ tăng cường cơ sở của Bộ đội Biên phòng, các đội sản xuất của đoàn KT-QP…, nhiều cấp ủy, chi bộ địa phương vùng sâu, vùng xa được củng cố, nâng cao hiệu quả lãnh đạo; nhiều thôn bản không còn tình trạng “trắng đảng viên”; bộ máy chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội hoạt động có nền nếp, phát huy vai trò chức năng, nhiệm vụ. Trong tham gia phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo, các đơn vị quân đội chú trọng giúp đỡ địa phương về giống, vốn, hướng dẫn cách làm ăn để chuyển đổi từ sản xuất tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa, gắn với tham gia thực hiện Nghị quyết 30a, Nghị quyết 80 và phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Các đơn vị toàn quân đang quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” với nhiều thuận lợi, song cũng có không ít khó khăn, do vậy cần thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp chủ yếu sau:

Trước hết, tăng cường xây dựng các tổ chức Đảng trong quân đội thực sự TSVM, làm hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, trong đó có CTDV; nâng cao chất lượng sinh hoạt chính trị, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, phát hiện và giải quyết kịp thời các vướng mắc nảy sinh trong quan hệ nội bộ và quan hệ quân dân; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân. Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ về vị trí, vai trò CTDV của Đảng và quân đội trong tình hình mới; tuyên truyền, giáo dục đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh về CTDV; nâng cao nhận thức, tính tiền phong, gương mẫu, tác phong công tác quần chúng cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy chủ trì.

Các đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức CTDV của quân đội phù hợp với từng địa bàn và loại hình đơn vị. Trong tuyên truyền, vận động nhân dân, cần nắm chắc đối tượng, có hình thức đa dạng, nội dung phù hợp, kết hợp giữa “nói” và “làm” theo phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Trong tham gia xây dựng cơ sở địa phương, các đơn vị tích cực chủ động nghiên cứu các vấn đề mới nảy sinh ở vùng đô thị, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, biên giới, biển đảo...; nâng cao hiệu quả tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, gắn xây dựng cơ sở VMTD với xây dựng khu vực phòng thủ, “thế trận lòng dân” vững chắc. Trong thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, các đơn vị cần phối hợp khảo sát, nắm chắc nhu cầu của địa phương, khả năng của đơn vị để có kế hoạch phù hợp.

Để nâng cao hiệu quả CTDV, cần chú trọng tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của cơ quan chính trị, người chỉ huy, chính ủy (chính trị viên), cán bộ chính trị đối với CTDV. Các cơ quan, trước hết là cơ quan chính trị làm tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy và chỉ huy, phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng trong quân đội, với vai trò vừa là chủ thể, vừa là khách thể trong tiến hành CTDV ở các loại hình cơ quan, đơn vị.

Trong xây dựng củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống cơ quan và cán bộ dân vận, các cấp ủy cần lựa chọn những cán bộ có năng lực, tâm huyết và kinh nghiệm công tác bố trí vào cơ quan dân vận các cấp; quan tâm phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng, quy hoạch để có đội ngũ “chuyên gia” giỏi về CTDV và đội ngũ cán bộ dân vận là người địa phương, người dân tộc thiểu số, người có đạo; đề xuất các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ dân vận ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, xã trọng điểm về QP-AN; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động và nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin cho CTDV.

Với bản chất, truyền thống của quân đội ta “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”, cùng với những kinh nghiệm tiến hành CTDV trong thực tiễn, toàn quân tiếp tục thực hiện tốt nội dung, yêu cầu CTDV trong tình hình mới và lời dạy của Bác Hồ “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, góp phần đưa Nghị quyết 25-NQ/TW của Đảng vào cuộc sống.

Đại tá DƯƠNG ĐÌNH THÔNG, Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị