Đất nước, nhân dân ta đang ra sức phát huy nội lực, mở rộng hợp tác quốc tế, thực hiện CNH-HĐH đất nước, trong khi các thế lực thù địch đẩy mạnh chống phá trên nhiều lĩnh vực, nhất là về quốc phòng-an ninh (QP-AN). Do vậy, việc xây dựng, tăng cường sức mạnh quốc phòng trong thời kỳ mới có vị trí, vai trò rất quan trọng, góp phần ngăn ngừa, làm thất bại âm mưu phá hoại, chiến tranh xâm lược của kẻ thù; phòng, chống, làm giảm tác hại của thiên tai và môi trường, giữ vững hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển tiềm lực đất nước.

Xây dựng sức mạnh quốc phòng trong thời kỳ mới cần tiến hành toàn diện cả sức mạnh vật chất và sức mạnh tinh thần. Trước hết, phải chăm lo xây dựng lực lượng quốc phòng. Các cấp, ngành, từ trung ương đến cơ sở cần tổ chức, động viên toàn dân tham gia xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh. Xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân có lực lượng thường trực mạnh, lực lượng dự bị hùng hậu, thực sự là nòng cốt, sẵn sàng đối phó thắng lợi với các tình huống quốc phòng trong thời bình, cũng như khi chiến tranh xảy ra. Xây dựng LLVT trong thời kỳ mới cần có cơ cấu, tổ chức phù hợp với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. LLVT có biên chế gọn, tổ chức mạnh, được trang bị các phương tiện ngày càng hiện đại, phải được tuyển chọn có chất lượng ngày càng cao về thể chất, trí tuệ; được huấn luyện, diễn tập và duy trì ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Cần tập trung xây dựng, củng cố ngày càng vững chắc thế trận của nền quốc phòng toàn dân, trên mọi vùng, miền của đất nước, nhất là ở các địa bàn chiến lược trọng điểm. Chú trọng xây dựng thế trận phối hợp đấu tranh trên các mặt trận của lực lượng chính trị và tác chiến của LLVT trong thời bình cũng như khi có chiến tranh xảy ra, nòng cốt là các khu vực phòng thủ, cốt lõi là thế trận lòng dân. Xây dựng thế trận lòng dân trong thời kỳ mới cả ở trong và ngoài nước, đối với cả người Việt Nam sinh sống, làm việc ở nước ngoài, cũng như người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Đây là yếu tố quan trọng tăng cường tình đoàn kết dân tộc, tạo sự ủng hộ và giúp đỡ quốc tế để tăng cường sức mạnh quốc phòng, đấu tranh thắng lợi với các tình huống. Đẩy mạnh xây dựng tiềm lực của nền quốc phòng toàn dân, thúc đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ… Sự gắn kết đó phải được tiến hành ngay từ bước quy hoạch đầu tư phát triển, trong kế hoạch thực hiện các dự án, đến quá trình xây dựng, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao đời sống nhân dân, tạo nguồn hàng xuất khẩu, tăng thu nhập và tạo ra nguồn dự trữ quốc gia ngày càng lớn, tăng tiềm lực quốc phòng. Chiến lược xây dựng và củng cố quốc phòng, kế hoạch và phương án đấu tranh quốc phòng được xây dựng trên cơ sở đánh giá và dự báo đúng tình hình trong nước và quốc tế có tác động đến quốc phòng nước ta. Đây là cơ sở rất quan trọng để đề ra chủ trương, phương thức xây dựng và đấu tranh, giành quyền chủ động tăng cường sức mạnh quốc phòng, đối phó thắng lợi với các tình huống phi vũ trang và vũ trang. Cần không ngừng đổi mới phương pháp giáo dục, nâng cao nhận thức về QP-AN, tinh thần cảnh giác cách mạng cho toàn dân, nhất là LLVT nhân dân; lựa chọn nội dung, vận dụng nhiều phương pháp, phát huy thế mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng, lựa chọn thời điểm thích ứng với từng đối tượng để đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, để mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá nước ta của các thế lực thù địch. Các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng quyết tâm thực hiện CNH-HĐH, đưa đất nước đi lên CNXH. Cùng với xây dựng, phải đẩy mạnh đấu tranh trên nhiều lĩnh vực, nhất là QP-AN, kinh tế và đối ngoại... cả trong thời bình cũng như khi có chiến tranh. Trong đấu tranh, cần vận dụng sáng tạo nhiều hình thức, biện pháp, trước hết lấy đấu tranh phi vũ trang là chính, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá nước ta, nhất là chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, xâm lấn lãnh thổ, lãnh hải... bảo vệ vững chắc chế độ và Tổ quốc Việt Nam XHCN. Để xây dựng, củng cố sức mạnh quốc phòng trong thời kỳ mới, phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, điều hành thống nhất của Nhà nước. Đây là nhân tố quan trọng, góp phần quyết định thành công trong xây dựng sức mạnh quốc phòng. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng được thể hiện trong xây dựng đường lối, xác định chủ trương, phương hướng, phương thức xây dựng và đấu tranh quốc phòng... Sự điều hành thống nhất của Nhà nước, được thể hiện trong xây dựng hệ thống các văn bản pháp quy, trong hoạch định chiến lược, sách lược, trong quy hoạch, kế hoạch chỉ đạo và điều hành, tạo sự kết hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, gắn chặt xây dựng với đấu tranh... Xây dựng sức mạnh quốc phòng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Sức mạnh quốc phòng trong thời kỳ mới, được thể hiện trên nhiều lĩnh vực, nhất là sức mạnh về chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, đối ngoại, an ninh, quân sự...; được xây dựng bằng sự nỗ lực của toàn quân, toàn dân kết hợp sự ủng hộ, hợp tác quốc tế. Sức mạnh quốc phòng phải bảo đảm ngăn ngừa, đẩy lùi, đối phó thắng lợi với các nguy cơ và tình huống chiến lược, cả trong thời bình và khi có chiến tranh. Đây là cơ sở giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, xây dựng phát triển tiềm lực mọi mặt của đất nước. Thiếu tướng, PGS, TS Bùi Thanh Sơn