Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn; nhân rộng mô hình hòa giải “5 tốt” tại cơ sở, tập trung chỉ đạo củng cố những cơ sở yếu kém; nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, phòng ngừa phát sinh tội phạm hình sự tại cơ sở.

Đây là nội dung của Chỉ thị số 11-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò của các ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội trong công tác hòa giải các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân ngay tại cơ sở” vừa được Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ký ban hành ngày 23-11.

Trong những năm qua, đặc biệt là sau 3 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, đạt được những kết quả quan trọng. Hiện nay, trên địa bàn thành phố đã có 5.468 tổ hòa giải với 34.791 hòa giải viên. Chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải chuyển biến tốt hơn, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, công tác này còn hạn chế, khuyết điểm. Trong đó, một số đơn vị cơ sở chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng của công tác hòa giải nên thiếu sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo. Hoạt động quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở có nơi chưa hiệu quả. Hoạt động của nhiều tổ hòa giải còn mang tính hình thức, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn ở địa bàn, cơ sở.

Nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên, Thành ủy Hà Nội chỉ đạo, các cấp ủy Đảng, chính quyền MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, của nhân dân đối với công tác hòa giải; tăng cường đoàn kết trong nội bộ nhân dân; thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các cấp ủy Đảng, chính quyền có trách nhiệm tập trung hướng dẫn, theo dõi hoạt động của các tổ hòa giải, dự báo khả năng có thể xảy ra những phát sinh mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, từ đó chủ động xem xét, giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác hòa giải; quan tâm đến các lĩnh vực dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp như: quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, trật tự xây dựng… Song song với việc làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội phải coi kết quả lãnh đạo tổ chức thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm ở từng địa phương, địa bàn dân cư; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở.

Chỉ thị này sẽ được phổ biến đến chi bộ.

Quốc Bình