KTĐT - Tại Thông báo 17/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu Bộ Y tế Bộ Y tế giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch tại các địa phương; chỉ đạo thực hiện các biện pháp ngăn ngừa phòng, chống sự xâm nhập bệnh dịch từ quốc tế vào Việt Nam, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh xảy ra trong nước.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, các bộ liên quan xây dựng chính sách về y tế dự phòng, trong đó lấy nhiệm vụ bảo đảm an toàn dịch bệnh cho cộng đồng xã hội làm trung tâm để đề xuất mô hình tổ chức quản lý phù hợp, đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế, chế độ thu hút nhân lực, các chế độ bảo hiểm rủi ro, tôn vinh nghề nghiệp và thống nhất các loại hình đào tạo nhân lực.
Ngoài ra, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành có liên quan theo chức năng và nhiệm vụ chủ động phối hợp, hướng dẫn kiểm tra các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong công tác phòng, chống dịch bệnh; chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu gia súc, gia cầm, đặc biệt gia súc, gia cầm mang vi sinh vật gây bệnh dịch, nhất là ở khu vực giáp biên giới và những vùng có nguy cơ cao.