Ngày 14/1, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đối với công tác cựu chiến binh. Về phần mình, các cấp Hội cựu chiến binh cũng phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng đối với những vấn đề cơ bản trong việc xây dựng, phát triển và hoạt động của Hội trong tình hình mới và đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động để thực hiện các nhiệm vụ do Nghị quyết đề ra. Ông Trương Tấn Sang đề nghị các đại biểu dự hội nghị đóng góp ý kiến về ưu, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm của các cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết cũng như những chuyển biến mới và hạn chế trong xây dựng tổ chức, hoạt động của Hội cựu chiến binh ở các địa phương. Bên cạnh việc đánh giá những kết quả tích cực của việc thực hiện Nghị quyết 09, bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương cho biết Pháp lệnh Cựu chiến binh được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội. Cùng với đó, sự phối hợp của chính quyền Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể với Hội ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả hơn, phát huy được tiềm năng to lớn của cựu chiến binh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội Cựu chiến binh không ngừng phát triển cả về tổ chức và hội viên, hoạt động có hiệu quả, nhất là trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Cùng với đó, Hội đã tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế-xã hội quốc phòng an ninh ở địa phương; đấu tranh chống các quan điểm sai trái với đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chống tham nhũng tiêu cực, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Các cấp Hội tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; vận động, tập hợp, phát huy vai trò tích cực của cựu quân nhân ở cơ sở, thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân. Về nhiệm vụ thời gian tới, bà Khiết nhấn mạnh bên cạnh việc tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết 09, Hội cũng chú trọng tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại để góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./. Hương Thủy (Vietnam+)