(ANTĐ) - Hôm qua 21-1, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”.

Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị, trong 5 năm qua (2005-2010), Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp với đặc điểm, tình hình đơn vị. Theo đó, hội đồng và ban công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp đã chỉ đạo đơn vị cơ sở từng bước đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền theo từng chủ đề, có trọng điểm, theo từng nhóm đối tượng, sinh hoạt của các câu lạc bộ được lồng ghép với nội dung tuyên truyền pháp luật trong các hoạt động sinh hoạt văn hóa văn nghệ, hội họp ở khu dân cư một cách sinh động, giúp người nghe dễ cảm nhận, tiếp thu, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, pháp luật cho cán bộ và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt hình thức tuyên truyền “Ngày pháp luật” đã được các cơ sở triển khai thực hiện sâu rộng. Hàng tháng, mỗi cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội… đã quy định thời gian hoặc lồng ghép vào các chương trình khác của cơ quan, đơn vị hợp lý để cho công chức, nhân viên trong cơ quan, đơn vị được học tập, nghiên cứu các văn bản pháp luật. Trong học tập, nghiên cứu các văn bản pháp luật, các đơn vị đều coi trọng đến các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực được giao quản lý, chú ý tới các văn bản pháp luật có ảnh hưởng nhiều và trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của người dân; tổ chức trao đổi và rút kinh nghiệm trong việc vận dụng pháp luật giải quyết công việc hàng ngày. Qua đó đã hạn chế những sai sót trong thực thi công vụ, nâng cao ý thức chấp hành và tôn trọng pháp luật của cán bộ, công chức để người dân làm theo… Ghi nhận những đóng góp của tập thể và cá nhân trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, UBND thành phố đã tặng Bằng khen cho 28 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc.