(Baonghean) - Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 8275/UBND-VX ngày 01/11/2016 về việc tăng cường công tác chỉ đạo thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN.

Theo báo cáo của BHXH tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 30/9/2016, số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động đang ở mức cao, chiếm 3,51% so với sự toán năm 2016. Mặc dù số nợ BHXH giảm so với cùng kỳ năm 2015, tuy nhiên tình trạng nợ diễn ra khá phổ biến và ngày càng phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền lợi của người tham gia.

Để khắc phục ngay tình trạng nêu trên, UBNX tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khẩn trương triển khai các nội dung sau đây:

1. Đối với chủ sử dụng lao động:

- Chấp hành nghiêm túc pháp luật hiện hành về BHXH, BHYT, BHTN; có trách nhiệm tự khai và trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời cho người lao động.

- Đối với đơn vị sử dụng lao động còn nợ BHXH, BHYT, BHTN, yêu cầu thực hiện ngay việc đóng BHXH, dứt điểm tình trạng nợ đọng kéo dài.

Tang cuong cong tac chi dao thu hoi no BHXH, BHYT, BHTN - Anh 1

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến đánh giá công tác lập danh sách tham giai Bảo hiểm y tế từ điểm cầu Nghệ An.

2. Sở Tài chính:

- Cân đối ngân sách tỉnh, trích kinh phí cải cách tiền lương cấp cho các ngành, các đơn vị cấp huyện để chi trả tiền lương và các khoản có tính chất lương tăng thêm theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

- Cân đối ngân sách, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh cấp bổ sung kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng được Ngân sách nhà nước đảm bảo.

- Chỉ đạo phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã chuyển tiền mua thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đảm bảo kịp thời, đúng quy định cho cơ quan BHXH.

3. Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

- Bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn kinh phí ngân sách Trung ương ủy quyền cho các huyện, thành phố, thị xã để thực hiện việc mua thẻ BHYT cho các đối tượng hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân theo quy định của Pháp lệnh người có công với cách mạng trong năm 2016.

- Tập trung chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương rà soát, thẩm định số liệu cấp thẻ BHYT của các đối tượng được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí mua thẻ BHYT. Chậm nhất đến ngày 31/12/2016, thực hiện xong việc thanh toán, chuyển kinh phí mua thẻ BHYT vào quỹ BHYT.

- Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành Sở Lao động Thương binh và Xã hội, BHXH tỉnh Nghệ An ngay trong tháng 11/2016 để kiểm tra, thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN đối với các doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài. Cương quyết xử lý những doanh nghiệp cố tình chây ỳ, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN trong thời gian dài làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động.

Tang cuong cong tac chi dao thu hoi no BHXH, BHYT, BHTN - Anh 2

Phấn đấu đạt mục tiêu 75% dân số tham gia bảo hiểm y tế trong năm nay.

4. BHXH tỉnh Nghệ An:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan, UBND các cấp, các cơ quan báo chí, truyền hình tập trung tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về các chính sách BHXH, BHYT, BHTN; thực hiện các giải pháp tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2016 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020, Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2016 – 2020 tại Kế hoạch số 81/KH-UBND.VX ngày 04/2/2016 của UBND tỉnh Nghệ An.

- Tập trung, quyết liệt đôn đốc thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN tại các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp. Chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành về thu hồi nợ BHXH, BHYT.

- Chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố, thị xã:

- + Hàng tháng, báo cáo tình hình thu nợ BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị trên địa bàn, đồng thời tham mưu cho Chủ tịch UBND các huyện tăng cường chỉ đạo công tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN.

- + Phối hợp với phòng Lao động Thương binh và Xã hội, phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện chuẩn bị hồ sơ, thống nhất số liệu đề nghị quyết toán và chuyển kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đảm bảo kịp thời theo quy định.

5. Tòa án nhân dân tỉnh:

Xét xử và chỉ đạo Tòa án nhân dân các huyện xét xử kịp thời các đơn vị vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN khi Liên đoàn Lao động tỉnh khởi kiện.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp BHXH tỉnh Nghệ An trong việc hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký tham gia BHXH lần đầu, hỗ trợ doanh nghiệp lập hồ sơ cấp giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập doanh nghiệp, thực hiện theo Chương trình hành động ban hành kèm theo Quyết định số 3171/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh Nghệ An.

7. Liên đoàn Lao động tỉnh:

- Phối hợp với BHXH tỉnh Nghệ An thực hiện trong việc tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, bảo vệ quyền lợi của người lao động.

- Phối hợp với BHXH tỉnh trong việc hỗ trợ tổ chức công đoàn về mặt số liệu, thủ tục lập hồ sơ khởi kiện cũng như quy trình khởi kiện, thi hành án nhằm mục đích thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN để giải quyết kịp thời quyền lợi chính đáng của người lao động.

8. UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, BHXH các huyện và các ngành liên quan thành lập Đoàn kiểm tra, thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN đối với các doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài trên địa bàn trong tháng 12/2016. Cương quyết xử lý những doanh nghiệp cố tình chây ỳ, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN trong thời gian dài làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động.

- Chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với BHXH cùng cấp hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ để cấp ứng kinh phí mua thẻ BHYT trong năm 2016 đầy đủ, kịp thời cho cơ quan BHXH trước ngày 31/12/2016.

BHXH Nghệ An