UBND tỉnh Lào Cai và Kon Tum vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện tăng cường thực hiện tốt pháp luật về BHXH.

Tang cuong chi dao thuc hien chinh sach BHXH - Anh 1

Theo đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chính sách BHXH, BHTN, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và Kon Tum vừa yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai phấn đấu đạt các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị là đến hết năm 2020 đạt khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH và 35% lực lượng lao động tham gia BHTN.

BHXH chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật BHXH, trong đó chú trọng tuyên truyền cho chủ SDLĐ và NLĐ, người dân tích cực tham gia BHXH.

Bảo Anh