KTĐT - Trẻ em phải được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất. Đó không phải là nhiệm vụ của riêng các cấp hay các ngành nào, mà chính là nhiệm vụ của toàn xã hội.

Trong thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ được quan tâm thực hiện; đời sống văn hóa, tinh thần, vui chơi, giải trí, phúc lợi xã hội và việc bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em, nhất là đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ngày càng được chăm lo, cải thiện tốt hơn. Công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em nói chung và chương trình y tế học đường nói riêng được triển khai rộng khắp trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em vẫn còn một số hạn chế, yếu kém cần được khắc phục: Một số cơ chế, chính sách, nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực này còn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn...

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém trên, Phó Bí thư Thường trực Thành Ủy Hà Nội, Nguyễn Công Soái yêu cầu các cấp đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội Thành phố thực hiện tốt Chỉ thị số 19-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của thành phố trong tình hình mới. Ngoài ra, Phó Bí thư yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động để các cấp, các ngành và mọi người dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; phê phán, lên án, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại, lôi kéo trẻ em vào hoạt động tội phạm và cản trở việc thực hiện các quyền của trẻ em...

Rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo hướng mở rộng chính sách an sinh , phúc lợi xã hội cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em khuyết tật, trẻ em thuộc gia đình nghèo, vùng xa trung tâm Thành phố, vùng dân tộc thiểu số, phấn đấu đạt tỷ lệ 100% trẻ em trong các hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, gắn với việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng trường học an toàn.

Đặc biệt, ưu tiên, bố trí nguồn kinh phí đầu tư các công trình cho trẻ em nông thôn, miền núi, vùng khó khăn. Ưu tiên quỹ đất xây dựng các công trình phúc lợi cho trẻ em. Quy định rõ tỷ lệ diện tích thích hợp để xây dựng trường học, công trình vui chơi, giải trí cho trẻ em trong các dự án xây dựng khu dân cư, khu nhà ở, tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa, nâng cao trình độ giáo viên, hạn chế mở các lớp “chọn-chất lượng cao”; việc lựa chọn học sinh giỏi các cấp được tuyển chọn kỹ lưỡng, đúng quy chế, trên cơ sở bồi dưỡng từ các em học sinh giỏi của các lớp trong trường, góp phần hạn chế tình trạng chọn lớp, chọn trường, học trái tuyến…