Tammy Nguyễn tự vấn và muốn dung hòa phép tính ấy trong “cơ địa” văn hóa của mình.