Sở Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu cấp phát 77,5 tỷ đồng vốn tạm ứng cho chủ đầu tư 11 dự án cấp bách về cơ sở hạ tầng để đảm bảo các dự án này thực hiện đúng tiến độ...