Các bà yêu quý! Ở cơ quan, ở gia đình, khi hai bà phụ nữ ngồi với nhau, thể nào cũng chê chồng vài câu. Quả thật đàn ông chúng tôi cũng có nhiều thiếu sót, song chúng tôi cũng rất nhiều tâm tư.