Có nhiều lý do, nhưng chủ yếu là do không chịu được sự hấp dẫn của con gái...

Theo TT