Festival Huế 2008 là một sự kiện văn hóa – du lịch mang bản sắc văn hóa VN, văn hóa Huế. Với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”, Festival Huế 2008 hướng tới ba mục tiêu: Chất lượng cao, tính chuyên nghiệp sâu và xã hội hóa rộng.