Hàng ngàn nhà vườn Tiền Giang, Vĩnh Long kêu khổ vì những chiếc cống ngăn lũ chắn ngang vàm sông, rạch, ngăn cản ghe xuồng.