Một cái ôm thật chặt không chỉ là thông điệp của sự hỗ trợ và đồng cảm, mà còn có khả năng chữa bệnh.