Hai giờ sáng ngày 13-11, cả bản Tuồng đang chìm trong giấc ngủ. Bỗng từ nhà ông Trưởng bản có tiếng phụ nữ kêu thất thanh: “Cứu với! Có ai không...?”.