Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2016). Công tác dân vận là một trong những công tác cơ bản của Đảng, nhân tố quan trọng góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.

Suy nghi ve cong tac dan van va dao duc cong vu cua can bo, cong chuc - Anh 1

Các điển hình dân vận khéo tại Bình Thạnh được BTV Quận ủy kịp thời tuyên dương, khen thưởng, động viên.

Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ "Về tăng cường công tác dân vận của chính quyền" kết hợp với quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực; mang lại hiệu quả thiết thực, trong đó phát triển rộng khắp là phong trào thi đua "Dân vận khéo".

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, công tác dân vận của cả nước nói chung vẫn còn những vấn đề cần phải tiếp tục chấn chỉnh và đổi mới, nhất là công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước.

Công tác tiếp dân, đối thoại giữa người đứng đầu cơ quan Nhà nước với Nhân dân chưa được quan tâm đúng mức; có nơi, quyền làm chủ của Nhân dân bị vi phạm. Hiệu quả, hiệu lực giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo chưa cao…

Từ tình hình đó, vấn đề đặt ra là phải nâng cao nhận thức hơn nữa về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Trước hết, cần phải tiếp tục quán triệt Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên về công tác dân vận; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước, của chính quyền.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy cơ quan Nhà nước, chính quyền phải được học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, kết hợp chặt chẽ với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, rèn luyện đạo đức công vụ.

Cần chú trọng tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương mới của Đảng về công tác dân vận thành văn bản pháp luật để các cấp chính quyền, cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp Nhân dân thực hiện.

Song song đó, trách nhiệm của các cấp chính quyền là phải thường xuyên ghi nhận những đề xuất, kiến nghị từ Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân về xây dựng nội dung và phương thức hoạt động của công tác dân vận các cơ quan Nhà nước, chính quyền; đẩy mạnh thực hiện Quy chế phối hợp trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; tích cực tham gia quản lý việc thực hiện nghĩa vụ của công dân đối với Nhà nước, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhân dân gắn công tác dân vận với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; khơi dậy, động viên tinh thần, trí tuệ, vật chất, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo điều kiện để Nhân dân hiểu và giám sát hoạt động của chính quyền, các cơ quan Nhà nước; xây dựng và thực hiện phong cách: "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân","Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin".

Đồng thời, các cơ quan Nhà nước, nhất là những ngành, đơn vị có quan hệ trực tiếp với Nhân dân cần công khai các quy định cụ thể về trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức để Nhân dân biết và giám sát, kiểm tra việc thực hiện.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối làm việc, phải nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để ghi nhận, giải quyết những nguyện vọng chính đáng của người dân; Thêm vào đó, cần tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với Nhân dân và giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại tố cáo của dân; làm tốt công tác thanh tra nhân dân và hòa giải ở cơ sở; chủ động nắm tình hình, giải quyết có hiệu quả những công việc liên quan đến đời sống của Nhân dân.

Thực tế đã chứng minh, trong bất kỳ lĩnh vực nào, vận động người dân tham gia tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước hay thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân đều cần những cán bộ, công chức, viên chức có đạo đức công vụ và có tâm huyết, thật sự hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Theo Mttqbinhthanh