Ông Col Collewijn có thể sửa ô tô và đã làm việc tại một gara ô tô ở Hà Lan trong 30 năm qua nhờ khả năng nghe và sờ mó để phát hiện chỗ bị hỏng.