Hôm nay 7/7 NHNN đã có Quyết định về việc sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Theo đó, Thống đốc NHNN đã chấp thuận sửa đổi Điểm 4 Giấy phép hoạt động Ngân hàng TMCP số 0042/NH-GP ngày 12/8/1993 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Khoản c Điều 1 Quyết định của Thống đố NHNN số 150/QĐ-NH5 ngày 12/5/1993 về việc cấp Giấy phép hoạt động cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng thành “Vốn điều lệ: 6.347.410.000.000 đồng”

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các TCTD.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 150/QĐ-NH5 ngày 12/5/1993, Giấy phép hoạt động Ngân hàng TMCP số 0042/NH-GP ngày 12/8/1993 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. Quyết định này thay thế Quyết định số 365/QĐ-NHNN ngày 29/2/2012 và Quyết định số 28/2/2013 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.