Trong phiên họp toàn thể tại Hội trường ngày 28/5, Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật Công nghệ cao; nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra và thảo luận về dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).