(CafeF) – Tuần này sẽ là một tuần với nhiều sự kiện quan trọng có ảnh hưởng lớn tới thế giới.