Có rất nhiều hướng đi nhằm giúp người nông dân xóa nghèo. Song, đối với đại bộ phận nông dân ở nước ta hiện nay, số phận của họ vẫn gắn liền với thân phận của cây lúa. Vậy thân phận của cây lúa bây giờ ra sao?