Ngày 27/10, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thi hành Luật khiếu nại, Luật tố cáo.

Su doan 324 (Quan khu 4): Tong ket 4 nam thi hanh Luat khieu nai, Luat to cao - Anh 1

Hội nghị Tổng kết 4 năm thực hiện Luật khiếu nại, Luật tố cáo

Qua 4 năm thực hiện Sư đoàn 324 đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện toàn diện Luật khiếu nại, Luật tố cáo, các văn bản của Đảng, nhà nước và Quân đội về phòng chống tham nhũng, lãng phí…. đúng quy trình, đúng pháp luật, bảo đảm khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời.

Bên cạnh đó Sư đoàn lựa chọn, xây dựng các chuyên đề gắn vào chức năng nhiệm vụ đơn vị để tuyên truyền giáo dục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Thông qua học tập chính trị, giáo dục pháp luật, cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh nội bộ tại 20 điểm, tổng 450 giờ, với 35.300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Kết hợp tổ chức tốt “Ngày pháp luật” tại đơn vị, “Ngày chính trị văn hóa tinh thần”, hình thức giáo dục “Mỗi ngày một câu hỏi, một đáp án, mỗi tuần học một điều luật”...

Ngoài ra tổ chức tốt hoạt động giao lưu, kết nghĩa trên địa bàn, thông qua đó để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Đồng thời bồi dưỡng nghiệp nâng cao nhận thức cho cán bộ về nội dung phương pháp tuyên truyền về thực hiện Luật Khiếu nại, Tố cáo, đặc biệt là nâng cao trình độ nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ của Thanh tra kiêm nhiệm, đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ chức trách.

Bên cạnh đó sau khi tiếp nhận các đơn thư Khiếu nại, tố cáo, đã tiến hành thẩm tra, xác minh, gặp gỡ, đối thoại với nguyên đơn, thu thập đầy đủ chứng cứ, thông tin; hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giải quyết bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, nguyên tắc theo thẩm quyền, không có biểu hiện cản trở, gây phiền hà cho người thực hiện quyền khiếu nại.

Sư đoàn thường xuyên làm tốt công tác tiếp công dân, nguyên là cán bộ chiến sỹ của Sư đoàn qua các thời kỳ, đến xin xác nhận có thời gian công tác tại đơn vị và đề nghị chứng nhận hồ sơ giải quyết chế độ chính sách đúng quy trình, đúng pháp luật, bảo đảm khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời, do đó tình hình đơn vị luôn giữ được sự ổn định, có bước phát triển, các tổ chức Đảng hàng năm đều đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hà Hữu Tân